غزنویان

تأثیر فرهنگ ایرانی- اسلامی بر فرهنگ سلاطین غزنوی

قلمرو غزنویان

فرهنگ سلاطین نخست غزنوی، فرهنگی عمیقاً ایرانی – اسلامی و سخت متأثر از تمدن ایرانی سرزمین هایی بود که به تصرف آنها درآمده بود، و در این مورد خراسان بیشترین اهمیت را داشت. سامانیان حامی و مشوق بزرگ علوم فارسی و عربی بودند، و دربار آنها نویسندگان و شعرایی نظیر رودکی، بلعمی و دقیقی پرورش داده بود. دقیقی طوسی راهگشای …

توضیحات بیشتر »