خانه / دکتری / سوالات دکتری / سوالات و منابع آزمون دکتری سال 94 گرایش ایران اسلامی

سوالات و منابع آزمون دکتری سال 94 گرایش ایران اسلامی

مشاهده: 2384 بار

۶۱- کدام مورد از عوامل مؤثر در مخالفت مالکان و زمین داران با نهضت ملی شدن صنعت نفت نیست؟

۱) ضعف بنیه اقتصادی کشور در نتیجه تحریم نفت، خطر روی کارآمدن حزب توده را افزایش می داد.

۲) مالکان و زمین داران از رادیکالیسم نهضت ملی، که موقعیت سیاسی و اقتصادی شان را در معرض خطر قرار داده بود.

۳) اشتراک منافع و پیوند محکم بین حکومت پهلوی با مالکان و زمین داران که از دوره رضاشاه برقرار شده بود.

۴) تلاش مصدق در راه برقراری آزادی انتخابات، موجب نابودی سلطه سیاسی تازه بدست آمده آنان می شد.

پاسخ صحیح: گزینه ۳

؟

۶۲- کاتوزیان مفهوم «صنعت زدگی نفتی» را بر پایه چه تحلیلی برای صنایع تولیدی مدرن به کار برده است؟

۱) سهم پایین در تولید و جذب نیروی کار و سهم بیشتر در مصرف سرمایه

۲) تولید لوازم لوکس و گران، تغییر ظاهری بافت شهری

۳) افزایش بیکاری پنهان در صنایع بر اثر درآمد نفتی، وجه حیثیتی و تبلیغاتی صنایع مدرن

۴) جذب فراوان نیروی کار، بازده کم در تولید، مصرف متوسط سرمایه به نسبت نیروی کار و تولید

پاسخ صحیح: گزینه ۱

؟

۶۳- کاتوزیان روند سطح زندگی توده مردم را در طول قرن سیزدهم هـ.ق چگونه ارزیابی میکند؟

۱) تقریباً ثابت مانده بود.                              ۲) به طور چشمگیری پایین آمده بود.

۳) به طور نسبی افزایش یافته بود.         ۴) به طور چشمگیری افزایش یافته بود.

پاسخ صحیح: گزینه ۲

؟

۶۴- در طول قرن سیزدهم هجری قمری، عیار نقره کشور به طور رسمی حدود چند درصد کاهش یافته بود؟

۱) ۵۰            ۲) ۷۵            ۳) ۱۰۰                    ۴) ۱۵۰

پاسخ صحیح: گزینه ۱

ïاقتصاد سیاسی ایران کاتوزیان ص۷۷

۶۵- مهمترین رویداد اقتصادی سال ۱۳۵۲ کدام است؟

۱) تصویب برنامه پنجم توسعه

۲) افزایش بی سابقه انفجار قیمت نفت

۳) اعلام پایان موفقیت آمیز اصلاحات ارضی

۴) جذب بالاترین سرمایه گذاری خارجی در تاریخ کشور

پاسخ صحیح: گزینه ۲

؟

۶۶- جغرافیا باوری در علم تاریخ به کدام معنا است؟

۱) باید به پیوند ذاتی علم تاریخ با علم جغرافیا باور داشته باشیم.

۲) عامل جغرافیایی به عنوان یکی از عوامل اصلی در رویدادهای تاریخی باید در نظر گرفته است.

۳) جبر جغرافیایی به عنوان عامل زیربنایی، تعیین کننده سرشت ویژه تاریخ تمدنها و ملتها و سرزمینهاست.

۴) علم جغرافیا در علوم انسانی و اجتماعی اهمیت زیربنایی دارد.

پاسخ صحیح: گزینه ۳

؟

۶۷- کدام عبارت درباره تاریخ نگری پولی بیوس درست است؟

۱) سیر تحول و تبدل انواع دولت در یک چرخه ادواری

۲) برآمدن و برافتادن دولتها بر پایه قوانین و قواعد همیشگی

۳) برآمدن و بالیدن و برافتادن دولتها بر پایه علل و عوامل طبیعی و مادی

۴) تکامل شکل دولت در یک مسیر و خط تکاملی کاملاً مشخص و از پیش تعیین شده.

پاسخ صحیح: گزینه ۱

؟

۶۸- «قانون المطابقه» از ابداعات کدام یک از مورخان است؟

۱) طبری         ۲) ابن خلدون             ۳) ابوعلی مسکویه        ۴) مسعودی

پاسخ صحیح: گزینه ۲

؟

۶۹- مراحل سیر تاریخی اقوام و فرهنگها از دیدگاه جیامباتیستا ویکو به ترتیب کدام است؟

۱) الهی، طبیعی، انسانی                              ۲) دینی، فلسفی، علمی

۳) اسطوره ای، دینی، فلسفی               ۴) ربانی، قهرمانی، انسانی

پاسخ صحیح: گزینه ۴

تاریخ در ترازو ص ۲۰۱

۷۰- مفهوم «فرجام شناسی تاریخی» در فلسفه تاریخ به چه معناست؟

۱) یک پدیده را بر پایه پیامدهای آن می توان تبیین یا فهم کرد و نه براساس علتهای آن

۲) فهم و تبیین پدیده ها بر پایه زمینه ها و علت های آن ها انجام می گیرد. اما هدف آن شناخت غایات آن پدیده هاست.

۳) فرجام و غایات پدیده ها تنها چیزی است که می توان و باید نسبت به آنها شناخت علّی پیدا کرد و بقیه امور فرع بر این اصل می باشند.

۴) تاریخ جهانی بشر فرجام و غایتی دارد که شناخت آن تنها از طریق رویکرد عام و تام و تمام به تاریخ عمومی جهان ممکن است و نه تاریخ های کوچک و پراکنده.

پاسخ صحیح: گزینه ۱

فلسفه تاریخ مایکل استنفورد ص ۱۳۱

۷۱- موضوع تاریخ فلسفی از نظر هگل چیست؟

۱) تاریخ علم    ۲) تاریخ جهانی           ۳) تاریخ اندیشه                    ۴) تاریخ فرهنگ

پاسخ صحیح: گزینه ۲

؟

۷۲- نظریه عدم استمرار یا گسست، مربوط به کدامیک از اندیشه گران است؟

۱) میشل فوکو            ۲) کارل پوپر              ۳) کارل مارکس                    ۴) اسوالد اشپنگلر

پاسخ صحیح: گزینه ۱

فلسفه تاریخ نوذری ص ۴۵۶

۷۳- روش تبارشناسی نیچه – فوکو به این معناست که، پژوهشگر بایستی به دنبال کدام شناخت باشد؟

۱) معنای حقیقی نهفته در پدیده ها و رویدادها

۲) ریشه ها و سرآغازها و سرچشمه های پدیده ها و رویدادها

۳) ساختار رویدادها و قواعد و قوانین ثابت و لایتغیر حاکم بر آنها

۴) روابط قدرت و دانش بر پایه مفهوم «اراده معطوف به قدرت» و «اراده معطوف به حقیقت»

پاسخ صحیح: گزینه ۴

؟

۷۴- رویکرد تاریخ نگاری فرنان برودل را در کدام یک از رویکردها می توان جای داد؟

۱) تاریخ خرد    ۲) تاریخ فرهنگی         ۳) تاریخ ساختاری        ۴) تاریخ فکری

پاسخ صحیح: گزینه ۳

؟

۷۵- مکتب «تاریخ خرد» را می توان یکی از مکاتب تاریخ اجتماعی تلقی کرد که در آن:

۱) عمدتا به نهادهای کوچک و جزئی اجتماعی توجه میشود.

۲) تاریخ های اجتماعی محلی و منطقهای مورد توجه و بررسی قرار میگیرد.

۳) تاریخ اجتماعی یک جامعه بزرگ اما در یک محدوده کوچک زمانی مورد پژوهش قرار می گیرد.

۴) درک دقیق خط سیر اجتماعی، روابط خویشاوندی، جهان بینی و تجربه زندگی افراد از اهداف اصلی آن به شمار میرود.

پاسخ صحیح: گزینه ۴

؟

۷۶- مفهوم «جهان تاریخی و انسانی» در برابر «جهان طبیعی» در کدام عصر پدید آمد؟

۱) روشنگری                        ۲) معاصر (قرن بیستم)

۳) میانه (قرون وسطی)            ۴) هلنیسم و دوره باستان

پاسخ صحیح: گزینه ۱

؟

۷۷- علت و عامل بنیادین زوال و انحطاط عمران و دولت از نظر ابن خلدون چیست؟

۱) شیوع خرافات، بحران اخلاقی

۲) خودکامگی، تجمل پرستی، ضعف عصبیت

۳) علل و عوامل بیرونی و به ویژه یورش اقوام بیابانگرد

۴) رقابتهای درونی ارباب قدرت و جنگ و جدال داخلی

پاسخ صحیح: گزینه ۲

؟

۷۸- مفهوم «پارادایم» توسط چه کسی و با نگارش و انتشار کدام کتاب نزد دانشمندان و محافل علمی رواج یافت؟

۱) پلی فایرابند / ضد روش                 ۲) ماکس وبر / اقتصاد و جامعه

۳) میشل فوکو / دیرینه شناسی دانش     ۴) توماس کوهن / ساختار انقلاب های علمی

پاسخ صحیح: گزینه ۴

؟

۷۹- هرمنوتیک فلسفی بر اثر اندیشه ها و آثار کدام یک از متفکران پدید آمد و سپس رواج یافت؟

۱) شلایر ماخر            ۲) ویلهلم دیلتای          ۳) مارتین هایدگر         ۴) گئورگ گادامر

پاسخ صحیح: گزینه ۳

؟

۸۰- منظور کارل پوپر از «تاریخی گری» در کتاب «فقر تاریخیگری » کدام است؟

۱) باور به اینکه هر رویداد و پدیده و دوره ای کاملاً منفرد و منحصر به فرد است.

۲) باور به اینکه جهان تاریخی با جهان طبیعی ناهمسانی و ناهمانندی و تضاد دارد.

۳) رویکردی به علوم اجتماعی که عقیده دارد پیش بینی تاریخی هدف اصلی این علوم است.

۴) باور به اینکه تنها منبع شناخت چیزها تاریخ است و هر چیز را فقط بایستی در تاریخ و با تاریخ (با روش تاریخ شناخت.

پاسخ صحیح: گزینه ۳

فلسفه تاریخ نوذری ص ۴۸۳

۸۱- کدام عبارت به معنا و مفهوم روش تفهم نزدیک تر است؟

۱) از دست دادن علل عام حادثه ای از حوادث

۲) درک و فهم معنای پنهان در پس پدیده های قابل مشاهده

۳) کشف علل یک پدیده به منظور تبیین و پیش بینی و کنترل آن در آینده

۴) توصیف ویژگی ها، حالات، علائم و خواص چیزی که باید وصف شود.

پاسخ صحیح: گزینه ۲

؟

۸۲- عبارت معروف «هر تاریخی، تاریخ معاصر است» از کدام فیلسوف – مورخ میباشد و منظور از آن چیست؟

۱) کالینگوود؛ مورخ معاصر است که به تاریخ گذشته جان می دهد.

۲) هگل، تاریخ زائیده فکر مورخان معاصر است و در خدمت عقل انسانی

۳) کروچه، یعنی مشاهده گذشته از دریچه حال و در پرتو مسائل کنونی

۴) دیلتای، گذشته یا تاریخی که مورد مطالعه مورخ قرار میگیرد، گذشته مرده نیست بلکه گذشته ای است که به تعبیری در زمان حال زندگی میکند.

پاسخ صحیح: گزینه ۳

ای ایچ کار تاریخ چیست؟ ص ۴۸ و ۴۹

۸۳- کدام مورد، در حیطه مسائل فلسفه علم تاریخ قرار نمی گیرد؟

۱) عینیت تاریخی                           ۲) معرفت شناسی تاریخی

۳) روش شناسی پژوهش تاریخی                    ۴) کشف قوانین کلی حاکم بر تاریخ و جامعه

پاسخ صحیح: گزینه ۴

؟

۸۴- واضع نظریه چالش – پاسخ، کیست و این نظریه در تبیین و توضیح چه مسئله ای به کار گرفته شده است؟

۱) اشپنگلر، تبیین وضعیت تمدن غرب

۲) گیبون، تبیین چگونگی ظهور و سقوط روم غربی

۳) ویکو، تبیین تاریخ کل ملل و اشکال مختلف سازمانهای اجتماعی

۴) توین بی، خاستگاه و منشاء پیدایش تمدن ها و روند رشد و تکامل بعدی آن ها

پاسخ صحیح: گزینه ۴

فلسفه تاریخ نوذری ص۶۰

۸۵- عبارت «تبیین تاریخی عبارت است از نقل و روایت حوادث و وقایع رخ داده پیش از واقعه مورد تبیین» ناظر به کدام سطح از سطوح تبیین میباشد؟

۱) روایی         ٢) علّى                    ۳) عقلانی                 ۴) قانونمند

پاسخ صحیح: گزینه ۱

فلسفه تاریخ نوذری ص ۴۱

۸۶- توجه به اصالت خط، مربوط به کدام جنبه از جنبه های نقد میباشد؟

۱) نقد بیرونی روایت     ۲) نقد درونی راوی       ۳) نقد بیرونی راوی       ۴) نقد درونی روایت

پاسخ صحیح: گزینه ۱

نقد تاریخی حضرتی ص ۲۴۵

۸۷- سرچشمه اندیشه های تجربه گرایان در شیوه های پژوهشی تاریخی به چه کسی باز میگردد؟

۱) کروچه        ۲) هیوم          ۳) کانت          ۴) دیلتای

پاسخ صحیح: گزینه ۲

؟

۸۸- کدام دسته از شواهد تاریخی کمیت پذیر و غیر مبهم هستند؟

۱) نرم            ۲) سخت         ۳) ارادی         ۴) غیرارادی

پاسخ صحیح: گزینه ۲

؟

۸۹- کدام مورد، از ایرادهای اساسی مکتب تاریخ نگاری آنال بر تاریخ نگاری سنتی است؟

۱) تاریخنگاری سنتی اثبات گراست و بر رویدادها و حوادث غیر عادی تکیه می کند.

۲) تاریخنگاری سنتی به اسناد و مدارک کتبی و شواهد مستقیم توجهی ندارد.

۳) تاریخ نگاری سنتی اثباتگرا نیست و بر رویدادهای نظامی و سیاسی تأکید می کند.

۴) تاریخ نگاری سنتی ارزش زیادی برای حوادث سیاسی، دیپلماتیک و نظامی قائل نیست.

پاسخ صحیح: گزینه ۱

؟

۹۰- هرگاه یک واقعه تاریخی براساس زمینه های آن در ارتباط با وقایع جانبی، بررسی و به نگارش در آید، از چه نوع قالب تاریخ نگاری استفاده شده است؟

۱) نقل           ۲) تفسیر         ۳) تبیین         ۴) تحلیل

پاسخ صحیح: گزینه ۳

؟

مطلب پیشنهادی

منابع دکتری تاریخ ایران باستان

منابع آزمون دکتری تاریخ ایران باستان

منابع پیشنهادی آزمون دکتری تاریخ ایران باستان/ قبل از اسلام فایل پی دی اف این …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.